REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

mojazielarnia.pl

Warunki korzystania z usług

 

Drogi Kliencie,

Po otrzymaniu zamówionego towaru należy przed użyciem zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, a w razie wątpliwości skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń producenta i lekarza, co do formy i sposobu użycia zakupionych preparatów.

Moja Zielarnia zapewnia Klientom możliwość kontaktu telefonicznego pod numerem    +48 61 222 68 89  w godzinach pracy placówki (od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 do 18:00, soboty od 9:00 do 14:00) w zakresie dotyczącym jakości i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego będącego przedmiotem sprzedaży wysyłkowej (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

W razie potrzeby Klient może zasięgnąć porady farmaceuty wysyłając także e-mail na adres sprzedaz@mojazielarnia.pl lub biuro@mojazielarnia.pl

Moja zielarnia przestrzega  twoje prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://mojazielarnia.pl prowadzony jest przez Józefa Borowskiego  prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MOJA ZIELARNIA Józef Borowski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: MOJA ZIELARNIA Józef Borowski ul. J.H. Dąbrowskiego 10, 60-839 Poznań NIP 9720379096, REGON 302265489, adres poczty elektronicznej: biuro@mojazielarnia.pl, numer telefonu: +48 61 222 68 89 
Za sprzedaż suplementów diety dodatkowo jest odpowiedzialny punkt pod tym samym adresem i telefonem: MOJA ZIELARNIA Bartosz  Borowski NIP 9720530953

     

1.2.  Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

1.3.   Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności https://mojazielarnia.pl/content/6-polityka-prywatnosci opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.4.          Definicje:

1.4.1.   DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2.  FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.3.  FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5.  KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6.  KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7.   NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8.  PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.9.  REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10.  SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://mojazielarnia.pl

1.4.11.  SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – JÓEF BOROWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MOJA ZIELARNIA Józef Borowski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeńul. J.H. Dąbrowskiego 10, 60-839 Poznań NIP 9720379096, REGON 302265489, adres poczty elektronicznej: biuro@mojazielarnia.pl, numer telefonu: +48 61 222 68 89 

1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13.  USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14.  USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.15.  USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.4.16.  ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

1.5. Sklep internetowy nie prowadzi sprzedaży leków na receptę.

1.6 . Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach zielarni internetowej w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Cena podana przy każdym preparacie jest obowiązująca w chwili złożenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen preparatów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian

1.7 . Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego mojazielarnia.pl przez zamawiających lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a także wykorzystywania strony www Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.

1.8 . Informacje podane w opisach produktów mają wyłącznie charakter informacyjny i identyfikacyjny, służą wyłącznie celom poglądowym i nie stanowią reklamy w rozumieniu art. 52 i n. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008, Nr 45, Poz. 271 z późn. zm.). Informacje publikowane na stronie Sklepu internetowego nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści tam zawarte nie mogą być traktowane jako specjalistyczne informacje i porady medyczne lub farmaceutyczne, ani jako forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia; nie zastępują badań lekarskich ani konsultacji z lekarzem. Przed użyciem danego produktu, zamawiający zobowiązany jest zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do produktu zawierającą przeciwwskazania, informacje dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź też skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać twemu życiu i zdrowiu

II. Usługi świadczone drogą elektroniczną:

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia,  Newsletter, a także  Udostępnij na Facebook lub Twitter lub Google Plus lub Pinterest oraz usługi „Powiadom mnie kiedy będzie dostępny”.

2.1.1.  Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Utwórz konto”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.1.1.   Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mojazielarnia.pl lub też pisemnie na adres: ul. J.H. Dąbrowskiego 10, 60-839 Poznań

2.1.2.  Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1.    Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.3.   Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w polu „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Subskrybuj”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1.  Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mojazielarnia.pl lub też pisemnie na adres: ul. J.H. Dąbrowskiego 10, 60-839 Poznań

2.1.4.   Udostępnij na Facebook lub Twitter lub Google Plus lub Pinterest polega na umożliwieniu klientowi  pokazania np. swoim znajomym produktu ze sklepu na swoim profilu facebooka/twiterra/ koncie google plus czy Pinterest . W tym celu wystarczy, że użytkownik na stronie www Sklepu internetowego użyje  przycisku (ikony graficznej) charakterystycznego dla każdej z wymienionych usług  znajdujących na kartacch produktu, a następnie  (już poza aplikacją sklepu internetowego) powinien zalogować się do portalu  Facebook/Twitter czy na swoim koncie google plus czy Pinterest. Mojazielarnia.pl nie ma absolutnie jakiegokolwiek wglądu do logowań do powyższych aplikacji i kont. Odbywa się to już poza aplikacją naszego sklepu.

2.1.5.  Usługa „Powiadom mnie kiedy będzie dostępny” dotyczy produktów  chwilowo niedostępnych, na których dostawę oczekuje sklep mojazielarnia.pl. Usługa polega na umożliwieniu użytkownikowi przesłania informacji od      Sprzedającego dotyczącej uzupełnienia na sklepie jego braków. Usługa  działa automatycznie – wiadomości o ponownym uzupełnieniu stanu      magazynowego wysyła aplikacja sklepu. Aby skorzystać z tej usługi   użytkownik na stronie produktu Sklepu internetowego wpisuje swój  e-mail. Wysyłana wiadomość jest   jednorazowa, tylko w przypadku uzupełnienia stanu magazynowego oraz      wyrażania chęci otrzymania takiego powiadomienia przez użytkownika.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4.   Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

2.4.2.   pisemnie na adres: ul. J.H. Dąbrowskiego 10, 60-839 Poznań

2.4.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mojazielarnia.pl;

2.4.4.   Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.5.   Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

2.5  Usługobiorca    może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę.

2.6. Sprzedawca może wypowiedzieć  umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia.

2.7  Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną   zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego.


2.8  Wypowiedzenie      lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą      elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów  sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.


2.9. Sprzedawca  może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z  7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:

  • a)   cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,
  • b) działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  • c)  Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych zamawiającego lub związanej z nimi działalności,
  • d)    Sprzedający uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Zamawiającego,
  • e)     Zamawiający lub użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  • f)     Zamawiający lub użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia regulaminu,
  • g)    podane przez zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

III.           WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2.      Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3.      Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

3.3.1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2.    Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji i tym samym potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4.      Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

3.5.      Na każdy sprzedawany produkt wystawiany jest przez Sprzedającego paragon fiskalny lub faktura VAT, o ile Klient wyraził takie życzenie na   otrzymanie faktury i wskazał w treści zamówienia dodatkowe informacje, w  szczególności NIP lub PESEL w przypadku osoby fizycznej. Zamawiający  każdorazowo zgadza się na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu. Dokument    sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie umowy sprzedaży.

3.6.      Zamawiający ma możliwość zrezygnowania z zamówienia na każdym etapie składania zamówienia.

3.7.      Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych produktów i zapłaty oznaczonej przez Sklep internetowy ceny wraz                    z kosztami dostawy zamówionych  produktów.

IV.      SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1.    Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2.    Płatność przelewem lub płatnościami elektronicznymi przy odbiorze osobistym.

4.1.3.    Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Bank: SANTANDER

Numer rachunku: 34 1090 1476 0000 0001 2037 0569.

Odbiorca: Moja zielarnia Józef Borowski

Tytuł przelewu: numer zamowienia 

W przypadku chęci dokonania płatności "split payment" tzn. podzielonej płatności,  konto WYŁĄCZNIE do podatku VAT 

Rachunek VAT  69 1090 1476 0000 0001 3664 9158

natomiast kwota netto faktury na rachunek  34 1090 1476 0000 0001 2037 0569.

4.1.4.    Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „PŁATNOŚCI” oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl.

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

4.1.5.    Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „PŁATNOŚCI” oraz na stronie internetowej http:// www.przelewy24.pl

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

Przelewy24.pl – Dane Grupy: PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań  NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068 ; Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł oraz DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań , NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 ; Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł.

4.2.      Termin płatności:

4.2.1.    W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2.2.    W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

V.      KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1.      Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybranych krajów.

5.2.      Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „WYSYŁKA” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3.      Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.4.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.4.1.    Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa - "Pocztex KURIER 48h"

5.4.2.    Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa – DHL, DPD

5.4.3.    Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. J.H. Dąbrowskiego 10, 60-839 Poznań – w Dni Robocze, w godzinach od 08:15 do 18:00.

5.5.      Termin wysyłki Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy lub dłuższy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Czas dostawy zależny jest od dostawcy usług pocztowych lub kurierskich, zwykle 1 dzień roboczy w przypadku przysyłki kurierskiej, natomiast w przypadku poczty polskiej może wynieść nawet 7 dni. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.5.1.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.5.2.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.6.      Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 3 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

5.6.1.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.7.      Udostępniamy Państwu możliwość odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym, mieszczącym się w Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego 10 po wcześniejszym złożeniu zamówienia poprzez sklep internetowy i jego opłaceniu. Odbiór osobisty jest możliwy dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i jego skompletowaniu, o czym zostaniecie Państwo powiadomieni mailowo. Bez potwierdzenia o skompletowaniu zamówienia, odbiór nie jest możliwy. Zamówienie należy odebrać ze sklepu najpoźniej w ciągu 30 dni od momentu potwierdzenia przez sklep jego gotowości do odbioru.  MINIMALNA WARTOSC ZAMÓWIENIA W PRZYPADKU OBRIORU OSOBISTEGO WYNOSI 40,00 zł. Jeśli zamawiający wybrał opcję odbioru osobistego ze sklepu stacjonarnego, wówczas nie ponosi on żadnych kosztów dostawy.

5.8.      W przypadku zamówienia o wartości powyżej 299 zł opłaconych przelewem lub płatnością online sklep pokrywa koszty przesyłki (darmowa opcja to przesyłka pocztą polską, jednakże w przypadku większych gabarytów nadajemy gratis kurierem)

5.9.      Sposób dostawy zamawiający wybiera w momencie składania zamówienia, widoczne są tam wtedy koszty dostawy produktów za pośrednictwem wybranej przez zamawiającego formy dostawy.

5.10.   Realizacja zamówienia jest uzależniona od stopnia wyczerpania zapasów    produktów w magazynie Sprzedającego, dlatego jeśli w zamówieniu znajdą się    produkty w danej chwili niedostępne, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o    tym zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający ma wówczas prawo do    rezygnacji z całości zamówienia bądź rezygnacji z produktu, którego brakuje,    bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie realizacji zamówienia, lub też    wyrażenia zgody na zamianę brakującego produktu na podobny o zbliżonych    właściwościach i cenie.

5.11.   Zamawiający zostaje poinformowany wysyłce zamówionych produktów w    osobnym emailu.

5.12.   W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka jest uszkodzona lub    otwierana, zamawiający proszony jest o spisanie protokołu odbioru z kurierem    lub listonoszem.

5.13.   W przypadku, gdy adres wysyłki znajduje się poza terytorium Polski,    zamawiający proszony jest, przed dokonaniem zamówienia, o kontakt    telefoniczny lub e-mailowy ze Sprzedającym w celu uzyskania szczegółowych    informacji o kosztach dostawy produktów.

5.14.   W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta (prawidłowo zaadresowanej przez Sprzedawcę), ponowna wysyłka wiązać się będzie z koniecznością zapłaty przez Klienta kosztu zwrotu tejże przesyłki oraz jej ponownego wysłania. 

 

VI.      REKLAMACJA PRODUKTU

6.1.      Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

6.2.      Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

6.2.1.    pisemnie na adres: ul. J.H. Dąbrowskiego 10, 60-839 Poznań

6.2.2.    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuo@mojazialrnia.pl

6.3.      Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.4.      Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6.5.      Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. J.H. Dąbrowskiego 10, 60-839 Poznań.

 

VII.      POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1.      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2.      Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

7.3.      Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

7.4.      Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

VIII.      PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1.      Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

8.1.1.    pisemnie na adres: ul. J.H. Dąbrowskiego 10, 60-839 Poznań

8.1.2.    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mojazielarnia.pl

8.2.      Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.3.      Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.3.1.    dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

8.3.2.    dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4.      W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5.      Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6.      Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. J.H. Dąbrowskiego 10, 60-839 Poznań

8.7.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8.      Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

8.8.1.    Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8.2.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.8.3.    W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.9.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

8.9.1.      (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8.10.   Zamawiający przesyła    towary z dowodem zakupu (paragon fiskalny, faktura), kartą gwarancyjną (dla    towarów, na które udzielono gwarancji) oraz wypełnionym oświadczeniem o    odstąpieniu od umowy. Zamawiający pokrywa    bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towarów do Zielarni. Koszty związane    z wysyłką będą zwrócone Zamawiającemu z zastrzeżeniem jak w  pkt 8 powyżej. Nie będą przyjmowane zwroty    wysłane przesyłką „za pobraniem”.

8.11.    Wszelkie zwracane towary należy opatrywać    informacją „ZWROT TOWARU”. Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesyłać    lub dostarczyć osobiście na adres: : Moja Zielarnia Józef Borowski, ul. Dąbrowskiego 10, 60-839 Poznań

8.12.   Kupujący    jest proszony do zabezpieczenia przesyłki zgodnie ze standardami    stosowanymi przez Zielarnie (np. karton + wypełnienie, koperta bąbelkowa    itp.). Prosimy o nieodsyłanie zwracanych towarów w zwykłych kopertach lub    niezabezpieczonych kartonach

8.13.   Zgodnie z §3. pkt. 8. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca    2008 r. w sprawie warunków sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych    wydawanych bez przepisu lekarza (Dz. U. 2008, Nr 60, poz. 373), Sklep    internetowy informuje, że zamawiający ma możliwość odstąpienia od umowy w    terminie 14 dni od daty dostawy produktu leczniczego ale gdy ma zastosowanie    pkt 15 poniżej. Zgodnie z    rozporządzeniem Ministra Zdrowia, bez podania przyczyny zwrotowi nie    podlegają leki i wyroby medyczne.

8.14.   Zgodnie z art. 96 ust. 6. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo    farmaceutyczne (Dz. U. nr 126 poz. 1381 z późn. zm.), produkty lecznicze i    wyroby medyczne mogą być zwracane wyłącznie z powodu wady jakościowej lub    niewłaściwego wydania. W tym przypadku prosimy o kontakt mailowy lub    telefoniczny. Nasi pracownicy przekażą odpowiednie informacje, co do    możliwości zwrotu.

 

IX.      POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1.      Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

9.2.      Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3.      W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4.      Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5.      W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6.      Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.7.      W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.8.      Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

9.9.      Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

X.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.   Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2.   Zmiana Regulaminu:

10.2.1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

10.2.2.W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

10.2.3.W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.3.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

10.4.   Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie,    zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www Sklepu    internetowego.

10.5.   Informacje    o produkcie takie jak ich właściwości i działanie oraz rodzaj i wielkość    opakowania zamieszczone są na podstawie danych producenta lub importera.    Opisy do produktów oferowanych w zielarni internetowej służą celom    informacyjnym oraz do identyfikacji produktów i mogą posiadać formę    skróconego opisu. Przed użyciem należy zapoznać się z ulotką dołączoną do    opakowania, a w razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem lub    farmaceutą.

10.6.   Produkty    przedstawione na zdjęciach mogą różnić się od oferowanych w sprzedaży w    związku z wprowadzeniem przez producenta nowych szat graficznych lub    oferowaniem zwiększonych pojemności (objętości, gratisów) w związku z    prowadzoną akcją promocyjną.

10.7.   Firma    Moja Zielarnia nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe z przeznaczeniem użycie zakupionych u niego produktów, ani za skutki błędnej interpretacji    treści dołączonych do opakowania ulotek.

10.8.   Znaki    towarowe, loga graficzne, nazwy, opisy i zdjęcia są własnością odpowiednich firm, instytucji i osób prywatnych.

10.9.   Zawartość    strony internetowej www.mojazielarnia.pl jest objęta ochroną praw autorskich.

10.10.                    Postanowienia regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich    zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

 

  

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

    Adresat:

MOJA ZIELARNIA JÓEF BOROWSKI

J.H. DĄBROWSKIEGO 10, 60-839 POZNAŃ
mojazielarnia.pl
biuro@ mojazielarnia.pl

    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

    Adres konsumenta(-ów)

    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 
KOPIOWANIE OPISÓW PRODUKTÓW, ZIOŁ, ARTYKUŁÓW, MIESZANEK Z NASZEJ STRONY - JEST ZABRONIONE 

 

Aktualizacja z dnia: Poznań, dnia 06.03.2023 roku